ໝາກັບເງົາ / The Dog And The Shadow
ISBN #978-9932-02-074-4

ນີທານອີສົບ ເລື່ອງເລົ່າແຫ່ງປັນຍາ

The Wisdorm of Aesop's Fables

ພາບປະກອບໂດຍ: ນະຣົງ ພູນເງີນ

ອອກແບບລາຍເສັ້ນ: ສີນທີພອນ ພວງສຸກ

 

ຈຳກັດ ແລະ ຈຳໜ່າຍໂດຍ: ສຳນັກພິມ ມີດີບຸກສ໌

ບໍລິສັດ ປານຄຳ ຈຳປາ ຈຳກັດ

ໂທ (856-21) 412 636, 452 924-6 ແຟັກ 021 451 859

 

ບັນນາທີການບໍລີຫານ: ມານະ ແຈ້ງມຸກ

ບັນນາທີການ: ປານຄຳ ອິນທະວົງ

ຮຽບຮຽງ: ສຸດໃຈ ພັນລັດດາ

ພາສາອັງກິດ: ກິດຕິກາ ຊິນນະພັນ

ບັນນາທີການພາບ: ອະນູສອນ ສະຫງວນສິລິມົງຄົນ

ຄອມພິວເຕີກຼາຟຟິກ: ວັນນະສິນ ວົງພະຈັນ

 

ເນື້ອຫາໂດຍຫຍໍ້: ໝາຂີ້ລັກໂຕນັ້ນ ໄດ້ແຕ່ຢືນ ຕົກຕະລືງ ກວ່າຈະຮູ້ວ່າ

ໝາກັບຊີ້ນຕອນທີ່ເຫັນໃນນ້ຳນັ້ນແມ່ນເງົາຂອງມັນເອງຕ່ອນຊີ້ນກໍ່ຈົມຫາຍໄປແລ້ວ

ນີທານເລື້ອງນີ້ສອນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຢ່າໂລກມາກໂລພາ

ໝາກັບເງົາ / The Dog And The Shadow

₭20.000,00Price