ເດັກລ້ຽງແກະ / The Shepherd Boy
ISBN #978-9932-08-034-2

ນີທານອີສົບ ເລື່ອງເລົ່າແຫ່ງປັນຍາ

The Wisdorm of Aesop's Fables

ພາບປະກອບໂດຍ: ນະຣົງ ພູນເງີນ

ອອກແບບລາຍເສັ້ນ: ສີນທີພອນ ພວງສຸກ

 

ຈຳກັດ ແລະ ຈຳໜ່າຍໂດຍ: ສຳນັກພິມ ມີດີບຸກສ໌

ບໍລິສັດ ປານຄຳ ຈຳປາ ຈຳກັດ

ໂທ (856-21) 412 636, 452 924-6 ແຟັກ 021 451 859

 

ບັນນາທີການບໍລີຫານ: ມານະ ແຈ້ງມຸກ

ບັນນາທີການ: ປານຄຳ ອິນທະວົງ

ຮຽບຮຽງ: ບຸນມີ ມູນທະນີວົງ

ພາສາອັງກິດ: ກິດຕິກາ ຊິນນະພັນ

ບັນນາທີການພາບ: ອະນູສອນ ສະຫງວນສິລິມົງຄົນ

ຄອມພິວເຕີກຼາຟຟິກ: ແສງອານັນ ແສງວິໄລວັນ

 

ເນື້ອຫາໂດຍຫຍໍ້: ເດັກລ້ຽງແກະໄດ້ແຕ່ຮ້ອງໃຫ້

ເສຍໃຈກັບການກະທຳທີ່ຜ່ານມາຂອງຕົນເອງ

ນີທານເລື້ອງນີ້ສອນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຄຳເວົ້າຂອງຄົນຂີ້ຕົວະ ຈະບໍ່ມີໃຜເຊື່ອຖື

ເດັກລ້ຽງແກະ / The Shepherd Boy

₭20.000,00Price