ອື່ງອ່າງກັບງົວ / The Bullfrog And The Cow
ISBN # 978-9932-08-029-8

ນີທານອີສົບ ເລື່ອງເລົ່າແຫ່ງປັນຍາ

The Wisdorm of Aesop's Fables

ພາບປະກອບໂດຍ: ຈັນເພັນ ພົງນິວັດ

ອອກແບບລາຍເສັ້ນ: ສີນທີພອນ ພວງສຸກ

 

ຈຳກັດ ແລະ ຈຳໜ່າຍໂດຍ: ສຳນັກພິມ ມີດີບຸກສ໌

ບໍລິສັດ ປານຄຳ ຈຳປາ ຈຳກັດ

ໂທ (856-21) 412 636, 452 924-6 ແຟັກ 021 451 859

 

ບັນນາທີການບໍລີຫານ: ມານະ ແຈ້ງມຸກ

ບັນນາທີການ: ປານຄຳ ອິນທະວົງ

ຮຽບຮຽງ: ບຸນມີ ມູນທະນີວົງ

ພາສາອັງກິດ: ກົດຕິກາ ຊິນນະພັນ

ບັນນາທີການພາບ: ອະນູສອນ ສະຫງວນສິລິມົງຄົນ

ຄອມພິວເຕີກຼາຟຟິກ: ແສງອານັນ ແສງວິໄລວັນ

 

ເນື້ອຫາໂດຍຫຍໍ້: ນີທານເລື້ອງນີ້ສອນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຕ້ອງຮູ້ຈັກກະເກນຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງໃຫ້ສົມກັບສີ່ງທີ່ເຮັດ

ອື່ງອ່າງກັບງົວ / The Bullfrog And The Cow

₭20.000,00Price