ຫມາຈອກກັບແບ້ / The Fox And The Goat
ISBN # 978-9932-08-027-4

ນີທານອີສົບ ເລື່ອງເລົ່າແຫ່ງປັນຍາ

The Wisdorm of Aesop's Fables

ພາບປະກອບໂດຍ: ສິຣິຣັດ ສຸກກະເສມ

ອອກແບບລາຍເສັ້ນ: ສີດທີພອນ ພວງສຸກ

 

ຈຳກັດ ແລະ ຈຳໜ່າຍໂດຍ: ສຳນັກພິມ ມີດີບຸກສ໌

ບໍລິສັດ ປານຄຳ ຈຳປາ ຈຳກັດ

ໂທ (856-21) 412 636, 452 924-6 ແຟັກ 021 451 859

 

ບັນນາທີການບໍລີຫານ: ມານະ ແຈ້ງມຸກ

ບັນນາທີການ: ປານຄຳ ອິນທະວົງ

ຮຽບຮຽງ: ບຸນມີ ມຸນທານີວົງ

ພາສາອັງກິດ: ກົດຕິກາ ຊິນນະພັນ

ບັນນາທີການພາບ: ອະນຸສອນ ສະຫງວນສິລິມົງຄົນ

ຄອມພິວເຕີກຼາຟຟິກ: ແສງອານັນ ແສງວິໄລວັນ

 

ເນື້ອຫາໂດຍຫຍໍ້: ນິທານເລື່ອງນີ້ສອນໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ຕ້ອງພິນິດພິຈາລະນາກ່ອນເຊື່ອຄຳເວົ້າຂ້ອງຜູ້ອື່ນ.

ຫມາຈອກກັບແບ້ / The Fox And The Goat

₭20.000,00Price