ມົດກັບຕັກກະແຕນ / The Ants And The Grasshopper
ISBN #978-9932-02-072-0

ນີທານອີສົບ ເລື່ອງເລົ່າແຫ່ງປັນຍາ

The Wisdorm of Aesop's Fables

ພາບປະກອບໂດຍ: ຕຣີໂຣດ ຣູ່ງໂຣດສີຣະວັດ

ອອກແບບລາຍເສັ້ນ: ສີນທີພອນ ພວງສຸກ

 

ຈຳກັດ ແລະ ຈຳໜ່າຍໂດຍ: ສຳນັກພິມ ມີດີບຸກສ໌

ບໍລິສັດ ປານຄຳ ຈຳປາ ຈຳກັດ

ໂທ (856-21) 412 636, 452 924-6 ແຟັກ 021 451 859

 

ບັນນາທີການບໍລີຫານ: ມານະ ແຈ້ງມຸກ

ບັນນາທີການ: ປານຄຳ ອິນທະວົງ

ຮຽບຮຽງ: ສຸດໃຈ ພັນລັດດາ

ພາສາອັງກິດ: ກິດຕິກາ ຊິນນະພັນ

ບັນນາທີການພາບ: ອະນູສອນ ສະຫງວນສິລິມົງຄົນ

ຄອມພິວເຕີກຼາຟຟິກ: ວັນນະສິນ ວົງພະຈັນ

 

ເນື້ອຫາໂດຍຫຍໍ້: ຕັກກະແຕນຈຳເປັນຕ້ອງຍ່າງຈາກໄປ

ໃນທ່າງກາງພາຍຸຫິມະທີ່ຕົກຍ່າງໜັກໜ່ວງ

ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ກໍບໍ່ມີໃຜໄດ້ຍີນສຽງເພງ

ຂອງຕັກກະແຕນເຈົ້າສຳລານອີກເລີຍ

ນີທານເລື້ອງນີ້ສອນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຈົ່ງກຽມການລ່ວງໜ້າ

ເຜື່ອໄວ້ຍາມເດືອດຮ້ອນ

ມົດກັບຕັກກະແຕນ / The Ants And The Grasshopper

₭20.000,00Price