ພໍ່ຄ້າເກືອກັບລໍ / The Salt Trader And The Donkey
ISBN #978-9932-02-071-3

ນີທານອີສົບ ເລື່ອງເລົ່າແຫ່ງປັນຍາ

The Wisdorm of Aesop's Fables

ພາບປະກອບໂດຍ: ຈັນເພັນ ພົງນິວັດ

ອອກແບບລາຍເສັ້ນ: ສີນທີພອນ ພວງສຸກ

 

ຈຳກັດ ແລະ ຈຳໜ່າຍໂດຍ: ສຳນັກພິມ ມີດີບຸກສ໌

ບໍລິສັດ ປານຄຳ ຈຳປາ ຈຳກັດ

ໂທ (856-21) 412 636, 452 924-6 ແຟັກ 021 451 859

 

ບັນນາທີການບໍລີຫານ: ມານະ ແຈ້ງມຸກ

ບັນນາທີການ: ປານຄຳ ອິນທະວົງ

ຮຽບຮຽງ: ສຸດໃຈ ພັນລັດດາ

ພາສາອັງກິດ: ກິດຕິກາ ຊິນນະພັນ

ບັນນາທີການພາບ: ອະນູສອນ ສະຫງວນສິລິມົງຄົນ

ຄອມພິວເຕີກຼາຟຟິກ: ວັນນະສິນ ວົງພະຈັນ

 

ເນື້ອຫາໂດຍຫຍໍ້: ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ລໍໂຕນີ້ກໍຫຼາບຈຳ

ບໍ່ກ້າໃຊ້ເລ້ຫຼ່ຽມກັບເຈົ້ານາຍຂອງຕົນເອງອິກເລີຍ

ນີທານເລື້ອງນີ້ສອນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເລ້ຫຼ່ຽມ

ຍ່ອນໄດ້ຮັບຜົນຮ້ອຍຈາກການກະທຳຂອງຕົນ

ພໍ່ຄ້າເກືອກັບລໍ / The Salt Trader And The Donkey

₭20.000,00Price