ພະຍາສິງກັບຫນູ / The Lion And The Mouse
ISBN #978-9932-08-036-6

ນີທານອີສົບ ເລື່ອງເລົ່າແຫ່ງປັນຍາ

The Wisdorm of Aesop's Fables

ພາບປະກອບໂດຍ: ຕຣີໂຣດ ຣູ່ງໂຣດສີຣະວັດ

ອອກແບບລາຍເສັ້ນ: ສີນທີພອນ ພວງສຸກ

 

ຈຳກັດ ແລະ ຈຳໜ່າຍໂດຍ: ສຳນັກພິມ ມີດີບຸກສ໌

ບໍລິສັດ ປານຄຳ ຈຳປາ ຈຳກັດ

ໂທ (856-21) 412 636, 452 924-6 ແຟັກ 021 451 859

 

ບັນນາທີການບໍລີຫານ: ມານະ ແຈ້ງມຸກ

ບັນນາທີການ: ປານຄຳ ອິນທະວົງ

ຮຽບຮຽງ: ບຸນມີ ມຸນທະນີວົງ

ພາສາອັງກິດ: ກິດຕິກາ ຊິນນະພັນ

ບັນນາທີການພາບ: ອະນູສອນ ສະຫງວນສິລິມົງຄົນ

ຄອມພິວເຕີກຼາຟຟິກ: ແສງອານັນ ແສງວິໄລວັນ

 

ເນື້ອຫາໂດຍຫຍໍ້: ນີທານເລື້ອງນີ້ສອນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຍ່າດູຖູກຜູ້ທີ່ມີກຳລັງນ້ອຍກວ່າ

ເພາະຄົນຜູ້ນັ້ນອາດຊ່ວຍເຫຼືອເຮົາໃນພາຍຫຼັງ

ພະຍາສິງກັບຫນູ / The Lion And The Mouse

₭20.000,00Price