ນົກກະສາກັບຫມາຈອກ / The Stork And The Fox
ISBN #978-9932-08-033-5

ນີທານອີສົບ ເລື່ອງເລົ່າແຫ່ງປັນຍາ

The Wisdorm of Aesop's Fables

ພາບປະກອບໂດຍ: ຕຣີໂຣດ ຣຸ່ງໂຣດສີຣະວັດ

ອອກແບບລາຍເສັ້ນ: ສີນທີພອນ ພວງສຸກ

 

ຈຳກັດ ແລະ ຈຳໜ່າຍໂດຍ: ສຳນັກພິມ ມີດີບຸກສ໌

ບໍລິສັດ ປານຄຳ ຈຳປາ ຈຳກັດ

ໂທ (856-21) 412 636, 452 924-6 ແຟັກ 021 451 859

 

ບັນນາທີການບໍລີຫານ: ມານະ ແຈ້ງມຸກ

ບັນນາທີການ: ປານຄຳ ອິນທະວົງ

ຮຽບຮຽງ: ບຸນມີ ມຸນທານິວົງ

ພາສາອັງກິດ: ກິດຕິກາ ຊິນນະພັນ

ບັນນາທີການພາບ: ອະນູສອນ ສະຫງວນສິລິມົງຄົນ

ຄອມພິວເຕີກຼາຟຟິກ: ແສງອານັນ ແສງວິໄລວັນ

 

ເນື້ອຫາໂດຍຫຍໍ້: ໃນທີ່ສຸດ ໝາຈອກກໍຕ້ອງຍ່າງຫິວໂຊເຊ ທ້ອງຮ້ອງ ຈ້ອກ!ຈ້ອກ

ກັບບ້ານຍັງຈົ່ມນຳວ່າ "ໂອ້ຍນໍ້! ເພາະໂຈເອງແທ້ໆ ທີ່ລົງມືເຮັດກວນນົກ ໄວ້ກ່ອນ"

ນົກກະສາກັບຫມາຈອກ / The Stork And The Fox

₭20.000,00Price