ກົບເລືອກນາຍ / The Frogs Begging For A King
ISBN #978-9932-08-035-9

ນີທານອີສົບ ເລື່ອງເລົ່າແຫ່ງປັນຍາ

The Wisdorm of Aesop's Fables

ພາບປະກອບໂດຍ: ລັ່ນທົມ ນາມມົນຕຣີ

ອອກແບບລາຍເສັ້ນ: ສີນທີພອນ ພວງສຸກ

 

ຈຳກັດ ແລະ ຈຳໜ່າຍໂດຍ: ສຳນັກພິມ ມີດີບຸກສ໌

ບໍລິສັດ ປານຄຳ ຈຳປາ ຈຳກັດ

ໂທ (856-21) 412 636, 452 924-6 ແຟັກ 021 451 859

 

ບັນນາທີການບໍລີຫານ: ມານະ ແຈ້ງມຸກ

ບັນນາທີການ: ປານຄຳ ອິນທະວົງ

ຮຽບຮຽງ: ບຸນມີ ມູນທະນີວົງ

ພາສາອັງກິດ: ກົດຕິກາ ຊິນນະພັນ

ບັນນາທີການພາບ: ອະນູສອນ ສະຫງວນສິລິມົງຄົນ

ຄອມພິວເຕີກຼາຟຟິກ: ແສງອານັນ ແສງວິໄລວັນ

 

ເນື້ອຫາໂດຍຫຍໍ້: ນີທານເລື້ອງນີ້ສອນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄວມຕ້ອງການທີ່ຮູ້ຈັກຈົບສີ້ນຈະນຳພາຄວາມເດືອດຮ້ອນມາໃຫ້

ກົບເລືອກນາຍ / The Frogs Begging For A King

₭20.000,00Price