ກະຕ່າຍກັບເຕົ່າ / The Hare And The Tortoise
ISBN #978-9932-08-030-4

ນີທານອີສົບ ເລື່ອງເລົ່າແຫ່ງປັນຍາ

The Wisdorm of Aesop's Fables

ພາບປະກອບໂດຍ: ວີຣະສັກ ຈີຣະກຸນໄຊວົງ

ອອກແບບລາຍເສັ້ນ: ສີນທີພອນ ພວງສຸກ

 

ຈຳກັດ ແລະ ຈຳໜ່າຍໂດຍ: ສຳນັກພິມ ມີດີບຸກສ໌

ບໍລິສັດ ປານຄຳ ຈຳປາ ຈຳກັດ

ໂທ (856-21) 412 636, 452 924-6 ແຟັກ 021 451 859

 

ບັນນາທີການບໍລີຫານ: ມານະ ແຈ້ງມຸກ

ບັນນາທີການ: ປານຄຳ ອິນທະວົງ

ຮຽບຮຽງ: ບຸນມີ ມຸນທານິວົງ

ພາສາອັງກິດ: ກິດຕິກາ ຊິນນະພັນ

ບັນນາທີການພາບ: ອະນູສອນ ສະຫງວນສິລິມົງຄົນ

ຄອມພິວເຕີກຼາຟຟິກ: ແສງອານັນ ແສງວິໄລວັນ

 

ເນື້ອຫາໂດຍຫຍໍ້: ໃນທີ່ສຸດກະຕ່າຍຈອມຂື້ໂມ້ກໍໄດ້ແຕ່ກົ້ມໜ້າ ຍອມຮັບຄວມປາໄຊຢ່າງໂສກເສົ້າ

ນີທານເລື່ອງນີ້ສອນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຄວມພາຍາຍາມຢູ່ບອນໃດ ຄວມສຳເລັດຢູ່ບອນນັ້ນ

ກະຕ່າຍກັບເຕົ່າ / The Hare And The Tortoise

₭20.000,00Price