ບົດຄວາມຈາກ

ບັນນາທິການ

ຄວາມຮັ່ງມີ ບໍ່ວັດແທກທີ່ເງິນຄຳເຮົາມີຫຼາຍຊຳໃດ

ແຕ່ແມ່ນເຮົາໄດ້ໃຫ້ຫຼາຍປານໃດ ແລະ ຫາມາໄດ້ແນວໃດ ຕ່າງຫາກ

                                                                                                               ມານະ ແຈ້ງມຸກ