top of page
 ປຶ້ມທີ່ພິມອອກມີການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ISO 9001:2015
ລະບົບບໍລິຫານຄຸນນາພາບ Quality Management System
ISO 9001:2015 QMS

ເປັນລະບົບບໍລິຫານງານຄຸນນະພາບ ຈາກ SGS ຊຶ່ງເຮັດໜ້າທີ່ກວດສອບຮັບຮອງມາດຕາຖານຂອງບໍລິສັດ ແລະ ອົງກອນໃນດ້ານຕ່າງໆທົ່ວໂລກ
ISO logo pankham for web-01.png
Pankham ISO Cert.jpeg
ຈັດຫາໜັງສືສໍາລັບພໍ່ແມ່, ຄູອາຈານ, ໄວຫນຸ່ມ, ເດັກນ້ອຍແລະຜູ້ເບິ່ງແຍງດູແລໃນການເລືອກຫນັງສືໃນການຮຽນຮູ້ ທີ່ກວ້າງຂວາງ, ມາຢ້ຽມຢາມພວກເຮົາໃນມື້ນີ້.
TODAY NEWS

ກິດຈະກຳ

   ໃນວັນທີ 6 ເດືອນ 11 ປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ທາງສຳນັກພີມມີດີບຸກສ໌ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນ ຈອມຄຳ  ເພື່ອຈັດກິດຈະກຳ  ເສີມສ້າງຄວາມຮັກໃນການອ່ານຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ເພຶ່ອແບ່ງປັນຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນ ຂອງເນື້ອເລື່ອງ ແລະ ໂຕລະຄອນ ໃນໜັງສື

   ໃນວັນທີ 2 ເດືອນ 11 ປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ທາງສຳນັກພີມມີດີບຸກສ໌ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນ ສີຫາວົງວິທະຍາ  ເພື່ອຈັດກິດຈະກຳ  ເສີມສ້າງຄວາມຮັກໃນການອ່ານຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ເພຶ່ອແບ່ງປັນຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນ ຂອງເນື້ອເລື່ອງ ແລະ ໂຕລະຄອນ ໃນໜັງສື

   ໃນວັນທີ 31 ເດືອນ 10 ປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ທາງສຳນັກພີມມີດີບຸກສ໌ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນ ເພັດມັງກອນ  ເພື່ອຈັດກິດຈະກຳ  ເສີມສ້າງຄວາມຮັກໃນການອ່ານຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ເພຶ່ອແບ່ງປັນຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນ ຂອງເນື້ອເລື່ອງ ແລະ ໂຕລະຄອນ ໃນໜັງສື

WhatsApp Image 2018-10-20 at 4.58.42 PM
WhatsApp Image 2018-10-20 at 4.58.42 PM.
bottom of page